اهداف و برنامه‌ها
۱۳۹۱/۲/۹ - اهداف

اهداف کوتاه مدت اتحادیه

1- تعامل و همکاری متخصصان عضو انجمن ها با یکدیگر و همکاری مشترک و موثر با صنعت

2- تدوین و چاپ نشریات جامع ملی و بین المللی مهندسی و علم مواد

3- ایجاد پایگاه اطلاعاتی انجمن های مهندسی و علم مواد و تسهیل در اطلاع رسانی بین اعضا و کاهش فعالیت ها ی موازی

 4- پیشنهاد و تعیین هفته مهندسی و علم مواد کشور

اهداف میان مدت

1- هماهنگی و هم افزایی انجمن ها در تعریف و جهت گیری فعالیتهای پژوهشی و علمی کاربردی بین رشته ای

 2- مشارکت در برنامه ریزی و سیاست گزاری د رزمینه اصلاح نگرش و ساختارهای آموزشی و ایجاد دوره های متناسب با نیازهای علمی و صنعتی کشور

3- برگزاری همایش های ملی و بین المللی بطور مستقل و همزمان

 4- ایجاد ارتباط نزدیک و شناخت گسترده ساختارها و تشکل های مرتبط جهت استفاده حد اکثری از ظرفیتهای موجود

 5- برقراری و ایجاد ارتباط بین جویندگان کار در صنایع مهندسی مواد با مراکز متقاضی

 6- تدوین نظام مهندسی مواد کشور 7- طرح چالش ها مشترک انجمن ها و هم اندیشی برای حل آنها

اهداف بلند مدت

 1- ایجاد توان علمی و تخصصی بالاتر جهت تعامل بهتر با مراکز بین المللی

 2- مشارکت در تعیین راهبرد توسعه چشم انداز حال و آینده مهندسی و علم مواد

 3- مشارکت د ر تحقیق و توسعه مواد و فناوری های نوین

 4- بسترسازی و تسهیل جهت تبدیل علم به فناوری های محصول محور از طریق ایجاد پارک مواد کشور

 5- ارائه مشاوره های مهندسی برای هدایت سرمایه گزاری داخلی و خارجی در زمینه مهندسی مواد

 6- تدوین و ترویج مهندسی حرفه ای

 7- برنامه ریزی مناسب به منظور بهره گیری از بودجه های ملی و پژوهشی و فن آوری در پیشبرد اهداف انجمن ها

 8- تسهیل در تعامل اعضا با ساختارهای علمی ، پژوهشی و فناوری کشوربایگانی اخبار این بخش:
۱۳۹۱/۲/۹ - اهداف