آشنایی با اتحادیه
۱۳۹۳/۸/۱۸ - اعضای هیئت مدیره اتحادیه
هیئت مدیره دوره اول:

- جناب آقای مهندس اجلالی(رئیس اتحادیه)
- جناب آقای مهندس ادب آوازه
- جناب آقای دکتر حجازی
- جناب آقای دکترحشمت دهکردی
 - جناب آقای مهندس خلج زاده (خزانه دار)
 - جناب آقای دکتر صالحی
 - جناب آقای مهندس قدیمی
- جناب آقای دکتر محبی
 - جناب آقای دکتر مرآتیان
 - جناب آقای دکتر میرزاده
 - جناب آقای دکتر نجفی زاده (نایب رئیس)
- جناب آقای مهندس نیک روی
- جناب آقای دکتر نیلی احمد آبادی

___________________________________________________________________________
هیئت مدیره دوره دوم (کنونی):
- جناب آقای دکتر بهشتی
-  جناب آقای دکتر حجازی
 - جناب آقای مهندس خلیفه سلطان 
- جناب آقای مهندس شکوهی
 - جناب آقای دکتر صبور روح اقدم
- جناب آقای مهندس ضرغام
 - جناب آقای مهندس نصراله محمدحسین فلاح
 - جناب آقای مهندس کثیریها
- سرکار خانم مهندس هوری میوه چی
 - جناب آقای دکتر نجفی زاده (نایب رئیس)
                              ***


بایگانی اخبار این بخش: