کمیته های تابعه
۱۳۹۴/۲/۲۰ - لیست کمیته های تابعه اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد

لیست کمیته ها: 

 • کمیته انتشارات
 • کمیته گردهمایی
 • کمیته محیط زیست
 •                   معرفی
 •                   دوره های آموزشی (بهار 94)
 • کمیته امور بین الملل
 • کمیته ارتباط با صنایع
 • کمیته تدوین استاندارد
 • کمیته نظام مهندسی مواد
 • کمیته امور آموزشی و پژوهشی
 • کمیته ارتباط با مراکز تصمیم گیری


بایگانی اخبار این بخش: