اخبار انجمن هابررسی عملکرد انجمن های علمی عضو اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد از سال 85-91
تاکنون 16 انجمن عضو اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد می باشد، که  11 انجمن آن علمی و زیر نظر وزارت علوم فناوری و تحقیقات می باشد. 

جهت بررسی عملکرد این انجمن ها از سال 1385 تا 1391 را می توانید از این لینک ملاحظه فرمایید.