اخبار انجمن هابیست و دومین جلسه هیات مدیره اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد برگزار شد.

بیست و دومین جلسه هیات مدیره اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در تهران, شرکت ساپکو دفتر مدیریت منابع انسانی برگزار گردید.

حاضرین جلسه:

 آقایان مهندس اجلالی (رییس هیات مدیره), مهندس علیان ( دبیر اتحادیه), مهندس خلج زاده (انجمن صنایع آبکاری), دکتر محبی ( انجمن سرامیک), دکتر ثابت (انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران), مهندس قدیمی (انجمن کارخانجات صنعت ریخته گری), مهندس آرین قندی ( دبیر کمیته استاندارد اتحادیه-رشته مکانیک و فلز شناسی)

خانم ها مهندس میربیک, عزلتی


جهت اطلاع از مذاکرات و مصوبات جلسه کلیک فرمایید.