اخبار انجمن ها انتشار شماره جدید فصلنامه صنعت آبکاری – تابستان 93
شماره 72 فصلنامه صنعت آبکاری مربوط به تابستان 1393 منتشر شد. این نشریه توسط تعاونی آبکاری منتشر می شود. علاقمندان جهت تهیه این نشریه و اشتراک آن می توانند با شماره تلفن 66703360 تماس حاصل نمایند.

عناوین مقالات این شماره عبارتند از:
عینکهای محافظ
بررسی خواص ساختاری، مکانیکی و تریبولوژیکی پوششهای ضخیم
تولید پوشش های نانوساختار به روش آبکاری
ساچمه کوبی
مقایسه مورفولوژی و رفتار خوردگی در پوششهای تبدیلی

منبع: خبرنامه الکترونیکی پوشش های سطحی