اخبار انجمن هامجمع عمومی سالانه اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد (1394)
به اطلاع اعضای محترم اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد می رساند، مجمع عمومی عادی سالانه اتحادیه انجمن های مهندسی و علم  مواد، در تاریخ سوم مردادماه 1394 با دستور جلسه ذیل برگزار می شود:

گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 93
 بررسی و تصویب ترازنامه مالی
 گزارش بازرس
 تعیین حق عضویت سال 94
 انتخاب هیئت مدیره و بازرسین
 سایر موارد
از  اعضای محترم دعوت می شود در این جلسه حضور به هم رسانند.

یادآور می شود:
1. حضور تمامی اعضای هیئت مدیره انجمن ها و میهمانان ویژه در این مجمع، گرامی داشته می شود.
2. مطابق ضوابط برگزاری مجامع اتحادیه ها و این امر که هر انجمن دارای تنها یک حق رای است. استدعا دارد هر انجمن نماینده ای برای حضور در انتخابات هیئت مدیره و نیز بازرسین اتحادیه، معرفی نماید.
3. معرفی نامه کتبی نمایندگان حداکثر تا تاریخ 10/4/1394 به دبیرخانه اتحادیه ارسال شود.

زمان:شنبه، 3/5/1394، ساعت 14:30 بعداز ظهر
مکان: تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، وزارت صنعت و معدن و تجارت، سالن جلسات 

متن دعوتنامه

جهت کسب اطلاع بیشتر با دفتر اصفهان به شماره 03116254657-8 خانم مهندس میربیک تماس حاصل فرمایید.