اخبار انجمن هاجلسه اتحادیه با مرکز همکاری همایش فناوری و نوآوری ریاست جمهوری – معاونت فناوری های صنعتی

زمان و مکان جلسه:
چهارشنبه مورخ 27/03/94 ساعت 14:30-12
مرکز همکاری همایش فناوری و نوآوری ریاست جمهوری – معاونت فناوری های صنعتی

دستور جلسه:
انجام همکاری های مشترک و سازنده برای رفع مسائل پیرامون صنعت کشور با راهنمایی های مرکز و بررسی های اولیه چگونگی همکاری فیمابین با معاونت فناوری های صنعتی کارگروه مواد پیشرفته