اخبار انجمن هابیست و چهارمین صورت جلسه اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد

بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره اتحادیه انجمن های مهندسی و علم مواد در روز چهارشنبه تاریخ 94/02/16 برگزار شد، جهت اطلاع از جزییات جلسه می توانید از لینک های زیر بهره ببرید.