رزومه هیئت مدیرهدکتر مسعود محبی
دکتر مسعود محبی
• متولد سال 1348
• پایان تحصیلات در رشته ریاضی-فیزیک از دبیرستان البرز تهران ۱۳66
• فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد-سرامیک از دانشگاه علم و صنعت ایران 1371
• فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مواد-سرامیک از دانشگاه تربیت مدرس 1375
• دکتری در مهندسی مواد از کالج کوئین مری دانشگاه لندن (QMUL)
سوابق تدریس و مدیریت:
تدریس در دانشگاه کوئین مری لندن در سال 1380 تا 1383
تدریس در دانشگاه مهندسی مواد و سرامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی 1384 تاکنون
مدرس مدعو در دانشگاه ملایر در سال 1384 تا 1388
مدرس مدعو در دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1388 تا کنون
:1371-1372 مدیر کنترل کیفی، شرکت چینی هیس، ابهر، ایران (تولید چینی مظروف).
:1372-1373 مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی، شرکت چینی هیس، ابهر، ایران.
:1373-1374 مدیر تولید، شرکت چینی هیس، ابهر، ایران.
:1374مدیر آزمایشگاه و کنترل کیفی، شرکت بتن شیمی خاور میانه، ایران (تولید افزودنیهای بتن).
:1374-1378 تولید کننده سرامیکهای نسوز و رنگ های مصرفی در صنایع کاشی سنتی.
2002-2004: Technical advisor, Computing Services, Queen Mary, University of London, UK.
2004-2005: Postdoctoral fellow at Queen Mary, University of London, UK.
1384 تا کنون: استادیار گروه مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
1389 تا کنون: عضو شورای راهبردی پژوهشکده فناوریهای نوین، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).
1390 تا کنون: عضو و نایب رییس هیئت مدیره انجمن سرامیک ایران.
1390 تا کنون: عضو هیئت مدیره گروه تخصصی الکتروسرامیک انجمن سرامیک ایران.
1390 تا کنون: عضو هیئت مدیره اتحادیه انجمنهای مهندسی و علم مواد ایران.
1391 تا کنون: مدیر گروه مهندسی مواد، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.
عناوین پژوهش های انجام شده یا در حال انجام:
1. Study on droplet flight (2002-2004) (at QMUL)
2. Solid free forming of 3D functionally graded metal and ceramic composites (2003-2006) (at QMUL)
1- استفاده از پلیمرها در شکل دهی سرامیکهای مهندسی) 1386-تا کنون(
2- ساخت آلومینای ترانسلوسنت (1385)
3- بررسی اثر اکسید آهن در عبور نور شیشه های سیلیکات سدیمی) 1387-1388(
4- بررسی اثر نانو پودر اکسید تیتانیوم بر خواص شیشه های سیلیکات سدیمی) 1387-1388(
استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) در پیش بینی رفتار، خواص و پروسه سرامیکها5- (1385-1389) 5- بررسی ساخت کامپوزیتهای پلیمر- پیزوسرامیک (1387-1389)
6- نقش افزودنیهای پلیمری بر روی هیدراسیون و کارپذیریی بتن های نسوز (جرمهای ریختنی) (1388-1389)
7- ساخت نانوکامپوزیتهای آلومینیوم-آلومینا و بررسی خواص مکانیکی (1389-1390)
8- بررسی سیستماتیک تاثیر ویژگی های گرانول بر خواص بدنه های سرامیکی پرس شده (1389-1390)
9- استفاده از نانو تکنولوژی در ساخت کاشی های آنتی باکتریال (1389-1391)
10- سنتز و مشخصه یابی نانورنگدانه های اکسید کبالت دوپ شده با روی (1389-1390)
11- ماشینکاری کامپوزیتهای پلیمر- پیزوسرامیک (در حال اجرا)
12- سنتز و مشخصه یابی نانو کریستال هرسینیت FeAl2O4به روش هم رسوبی (90-92)
13- تهیه پوشش های سد حرارتی FGMنانو ساختار CSZ/Al2O3و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی (90-92)
14- تهیه و بررسی خواص عملکردی پوشش های سد حرارتی FGM نانو ساختار CSZ/Al2O3(90-92)
15- بررسی ساخت نانوکامپوزیتهای پلیمر- پیزوسرامیک (91-92)
16- ساخت نانوکامپوزیتها برای بکار گیری در غشاء پیل سوختی (در حال اجرا)
17- بررسی اثر بافت در کامپوزیتهای پیزوالکتریک با اتصال 3-3 (در حال اجرا)
18- بررسی اثر دما بر جذب و واجذب آلومینای فعال شده برای کاربرد به عنوان بستر کشاورزی (در حال اجرا)
تهیه نانومیله‌های PZT به روش نمک مذاب (در حال اجرا)
مقالات:
- مسعود محبی و رسول صراف مآموری، تهیه پودر زیرکنیای پایدار شده با ایتریا به روش شیمیایی، مجموعه مقالات دومین کنگره سرامیک ایران، اصفهان، ایران، 1375.
2. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Shape and Compositional Freeforming of Ceramics, Paper presented at 8th Iranian Student Seminars in Europe (ISS-2001), 5-7 May, 2001, UMIST, Manchester, UK.
3. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, An Ink-jet Printer for Shape and Compositional Freeforming of Ceramics, Poster presented at Ceramic Focus Meeting, 15th March 2002, UMIST, Manchester, UK.
4. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Approaches to Combinatorial Methods of Discovery in Ceramic Science, Paper presented at Materials Congress 2002, 9-11 April 2002, London, UK.
5. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Functional Gradients and Combinatorial Libraries Using an Ink-jet Printer, Paper presented at 104th Annual Meeting & Exposition of The American Ceramic Society, April 28-May 1, 2002, St. Louis, Missouri, USA.
6. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, A Drop-on-demand Ink-jet Printer for Combinatorial Libraries and Functionally Graded Ceramics, Journal of Combinatorial Chemistry, 2002, 4, 267-274.
7. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Solid Freeforming of Functionally Graded Materials and Combinatorial Libraries, Proceeding of The 2nd International Conference on Rapid Prototyping and Manufacturing (ICRPM 2002), 18-20 August 2002, Beijing, China, 19-20 August, Beijing, China; Published in: Journal of Tsinghua University, Science & Technology, 2002, 42 (S2), 298-303.
8. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Mining the Periodic Table with an Ink-jet Printer, Poster presented at Britain’s Younger Engineers, House of Commons, December 9th 2002, London, UK.
9. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Combinatorial Ink-jet Printer for Ceramics: Calibration, Journal of The American Ceramic Society, 2003, 86 (10), 1654-1661. 10. J. Wang, M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, Two Methods to Generate Multiple Compositions in Combinatorial Ink-Jet Printing of Ceramics, Macromolecular Rapid Communications, 2005, 26, 304–309.
11. M. M. Mohebi and J. R. G. Evans, The trajectory of ink-jet droplets: Modelling and experiment, Chemical Engineering Science, 2005, 60, 3469–3476.
12. M. M. Mohebi, S. Yang and J. R. G. Evans, Compositional Control in Solid Freeforming; Fabrication of 3D FGM, Paper presented at 2nd International Conference on Engineering Ceramics (EnCera04), Oct. 31-Nov. 2 2004, Osaka, Japan. Published in Key Engineering Materials, 2006, Vols. 317-318, 151-154.
13. M. M. Mohebi, S. Yang, and J.R.G. Evans, Computer Generation of Metal Components by Simultaneous Deposition of Mould, Cores and Part, The Seventeenth Solid Freeform Fabrication Symposium, August 14-16, 2006, Austin, Texas, USA.
14. S. Yang, M. M. Mohebi and J. R. G Evans, Solid freeforming of complex shapes by simultaneous acoustic powder deposition of crucible and part, Rapid Prototyping Journal, 2008, 14(1), 35-43.
15- مسعود محبی، کامپیوتر و سرامیکهای قرن بیست و یکم، مقاله دعوت شده به اولین همایش ملی سرامیک، 1-2 اسفند 1386، میبد، ایران.
16- مسعود امین زارع، محمد مسعود محبی و منیره چادرباف، شکل دهی آلومینا به روش قالبگیری دمشی، هفتمین کنگره سرامیک ایران، 8-9 اردیبهشت 1388، شیراز، ایران.
17. B. Mirhadi, M. M. Mohebi and M. Ghamari, Investigation of infrared spectra of silicate sodium glass containing titanium, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 13-14 May 2009, Isfahan, Iran.
18. B. Mehdikhani, B. Mirhadi and M. M. Mohebi, IR Absorption Spectra of Iron in Sodium Silicate Glasses: The Nature of Bands in the 200 to 2000 cm-1 Region, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 13-14 May 2009, Isfahan, Iran.
19- B. Mirhadi, M. M. Mohebi and B. Mehdikhani, Effect of Transition Metals on Spectroscopy of Iron in Glasses, 11th Iranian Inorganic Chemistry Conference, 13-14 May 2009, Isfahan, Iran.
20- عباس رمضانی، محمد مسعود محبی و علیرضا سوری، استفاده از نانوسیلیکای کلوئیدی در جرم های ریختنی دیرگداز بدون سیمان، همایش کاربردهای فنآوری نانو و توسعه صنعتی، 22-21 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران.
21- بهزاد مهدیخانی، بهمن میرهادی و محمد مسعود محبی، بررسی تاثیر نانو کریستال های وانادیم بر طیف نوری شیشه های بورات سدیمی، همایش کاربردهای فنآوری نانو و توسعه صنعتی، 22-21 اردیبهشت ماه 1389، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، ایران.
22. M. Maasoumi, M. Mohebi and A. Maghsoudipour, Fabrication of polymer-piezoceramic composites, The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), 27-30 December 2010, Kish Island, Iran.
23- عباس رمضانی، محمد مسعود محبی و علیرضا سوری، بررسی اثر نانو سیلیکا روی خواص فیزیکی و مقاومت به خوردگی جرم های ریختنی آلومینایی مصرفی در صنعت آلومینیوم، هشتمین کنگره سرامیک ایران، 13-14 اردیبهشت 1390، تهران، ایران.
24- مریم اسلامی، محمد مسعود محبی، شبنم محمدیان و زهرا کریمی کلایه، پیش بینی استحکام کششی نهایی کامپوزیت آلومینیم-سیلیکون کاربید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، 13-14 اردیبهشت 1390، تهران، ایران.
25- مهدی پوررحمانی، محمد مسعود محبی، مریم اسلامی و مهناز علیجانی، پیش بینی استحکام خمشی اتصال چسب در قطعات چینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، هشتمین کنگره سرامیک ایران، 13-14 اردیبهشت 1390، تهران، ایران.
26- عباس رمضانی، محمد مسعود محبی و علیرضا سوری، افزایش مقاومت به خوردگی جرم-های ریختنی دیرگداز در صنعت آلومینیوم با استفاده از سیلیکای کلوئیدی نانوساختار، پنجمین همایش مشترک مهندسی و علم مواد، 3-4 آبان 1390، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.
27- M. Hoseinalinejad, M.M. Mohebi, S. Baghshahi, M. Emami, Mechanical and Physical Properties of Hot-pressed Al2O3–Aluminium Nanocomposites, 4th International Conference on Nanostructures (ICNS4), 12-14 March, 2012, Kish Island.
28- محمد خوئینی، محمد عابدینی و محمد مسعود محبی، شبیه سازی و پیش بینی ترکنندگی لعاب خام روی بدنه کاشی انگوب خورده با استفاده از شبکه عصبی، فصلنامه سرامیک ایران، شماره 27، پاییز 1390، 59-65.
29- A. Ramezani, M.M. Mohebi and A.R. Souri, Incorporating Nano Silica as a Binder to Improve Corrosion Resistance of High Alumina Refractory Castables, Journal of Applied Ceramic Technology.
30- M. Chadorbafzadeh, S. Baghshahi and M.M. Mohebi, Synthesis and spectra characterization of CoxZn1-xAl2O4 nanosized pigments by gel combustion method, Ceramic Silikaty, (2012) 56 (4), 301-305.
31- سعید باغشاهی، منیره چادرباف‌زاده، محمدمسعود محبی، بررسی ساختاری نانورنگدانه‌های آلومینات کبالت-روی ساخته شده به روش احتراق ژل، نشریه علم و مهندسی سرامیک، جلد1، شماره 3، 27-37.
32- علی بقایی، ساسان اطرج، محمد مسعود محبی، سعید باغشاهی، سنتز هم رسوبی هرسینیت در اتمسفرهای خنثی و اکسیدی، نهمین کنگره سرامیک، 25-26 اردیبهشت 1392، تهران، ایران.
33- علی بقایی، ساسان اطرج، سعید باغشاهی، محمد مسعود محبی، بررسی سازوکار تشکیل اسپینل محلول جامد (FeMg)O.Al2O3 سنتز شده به روش هم رسوبی، نشریه علم و مهندسی سرامیک، جلد3، شماره 1، 43-53.
34- رضا کاوه، محمد مسعود محبی، مریم کاری، سعید باغشاهی، بررسی ساخت و خواص کامپوزیت های PZT-PVDF به روش ریخته گری نواری، نشریه علم و مهندسی سرامیک، جلد3، شماره 1، 1-13.