رزومه هیئت مدیرهدکتر ابراهیم حشمت دهکردی
دکتر ابراهیم حشمت دهکردی
متولد 1329
فارغ التحصیل کارشناسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شریف در سال 1353
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد متالورژی جوشکاری از دانشگاه پیر و ماری کوری در سال 1385
فارغ التحصیل دکتری متالورژی گرایش خوردگی فلزات از دانشگاه پیر و ماری کوری در سال 1361
سوابق علمی و کاری:
رییس هیات مدیره انجمن خوردگی ایران (1385 تاکنون)
نایب رییس انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب (1385 تاکنون)
عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران/ پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (1361 تا 1390)
مدیر مسئول مجله علمی- ترویجی زنگ
عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
محقق و مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی (1360تا کنون)
معاونت ایمنی هسته ای شکت راهکار(1385 تا 1388)
مدیر عامل شرکت گسترش انرژی نوین (1388 تا 1390)