اخبار انجمن هاتغییر مکان IMAT
اطلاعیه
همانطورکه استحضار دارید طرح توسعه مجتمع مس سرچشمه در حال انجام است. این احتمال وجود دارد که تا زمان برگزاری همایش تعمیرات سالن اصلی همایش به اتمام نرسد، لذا جهت جلوگیری از ناهماهنگی های احتمالی تصمیم بر آن شد تا همایش امسال در همان تاریخ های 19 و 20 آبان 1394 در محل دانشگاه علم و صنعت ایران واقع در نارمک، تهران برگزار شود.

دبیرخانه همایش مشترک