اخبار انجمن هامجمع عمومی عادی سالانه انجمن علمی ریخته گری (مهر 1394)
مجمع عمومی عادی انجمن علمی ریخته گری ایران روز سه شنبه مورخ 94/7/7 ساعت 16 لغایت 19 در سالن اجتماعات دانشکده مهندسی شیمی و نفت (سالن سبز) دانشگاه صنعتی شریف واقع در خیابان آزادی برگزار می شود.

دستور جلسه:
1. گزارش هیات مدیره و بازرسان
2. تصویب صورتحساب و تراز مالی تا پایان اسفند 1393
3. انتخاب هیات مدیره و بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
5. تعیین حق عضویت اعضاء انجمن در سال 1394
6. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد .